REGULAMIN KONKURSU FESTIWALU KSIĄŻKI OPOLE 2018
§1. Organizator i warunki uczestnictwa w Konkursie
– Organizatorem Konkursu jest Drukarnia Opolgraf SA oraz Fundacja Fabryka Inspiracji PL (organizator Festiwalu Książki Opole 2017).
– Udział w Konkursie jest równoznaczny z zaakceptowaniem przez Uczestnika warunków niniejszego Regulaminu.

§2. Definicje i zwroty
Użyte w niniejszym regulaminie zwroty oznaczają:
– Konkurs – wydarzenie organizowane na portalu Facebook skierowane jest do fanów Festiwalu Książki Opole 2018
– Uczestnik – pełnoletnia osoba, która w odpowiednim terminie zgłosi swoją kandydaturę, odpowiadając na post konkursowy na portalu Facebook; akceptują warunki niniejszego Regulaminu
– Zadaniem konkursowym jest odpowiedzenie na pytanie konkursowe
– Termin nadsyłania odpowiedzi konkursowych – 23.02.2018 do godziny 23:59 od momentu ogłoszenia konkursu na portalu Facebook. Zgłoszenia po tym terminie nie będą brane pod uwagę.

§3. Zasady Konkursu
Zasady:
Odpowiedź na pytanie konkursowe „Ilu autorów pojawiło się zarówno na Festiwalu Książki Opole 2016 oraz Festiwalu Książki Opole 2017”
Będzie nam miło jeśli polubisz nasz profil Festiwal Książki Opole oraz udostępnisz grafikę konkursową
Wygrywa 5 osób które jako pierwsze podadzą właściwą liczbę autorów.
Ogłoszenie wyników 26.02.2018
Regulamin zostanie dodany jako osobny plik, a także na stronie internetowej www.festiwalksiazki.pl
Udział w Konkursie jest bezpłatny.
Termin Konkursu: od momentu ogłoszenia go na Facebooku do 23.02.2017 do 23.59
Uczestnik bierze udział w konkursie odpowiadając na pytanie konkursowe umieszczając komentarz pod postem konkursowym
Zwycięzcą zostaje 5 pierwszych osób, które udzielą prawidłowej odpowiedzi
Jeden uczestnik może wziąć udział w Konkursie jeden raz.
Zwycięzcy zostaną ogłoszeni na oficjalnym fanpage Festiwalu Książki Opole na portalu Facebook.
Nagrodą jest 5 kalendarzy Drukarni Opolgraf na rok 2018
Nagrodę, zwycięzca może odebrać w dziale marketingu Drukarni Opolgraf ul. Niedziałkowskiego 8 – 12, 45 – 085 Opole. Nagroda zostanie wydana po podaniu swojego imienia i nazwiska. Istnieje możliwość wysłania kurierem, ale jedynie na terenie Polski.
Nagroda ma charakter rzeczowy, a Uczestnikowi nie przysługuje prawo do otrzymania ekwiwalentu pieniężnego Nagrody.
Organizator zastrzega, że nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia uniemożliwiające prawidłowe przeprowadzenie Konkursu, których nie był w stanie przewidzieć, lub którym nie mógł zapobiec, w szczególności w przypadku zaistnienia zdarzeń losowych w tym siły wyższej.

§4. Postanowienia końcowe
Informacja o Konkursie, zawarta na Fanpage Festiwal Książki Opole na portalu Facebook. Za wadliwe lub niepełne odczytanie warunków Promocji Organizator nie odpowiada.
Organizator zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu. O wszystkich zmianach Organizator będzie informował na oficjalnym Fanpage Festiwal Książki Opole. Zmiana będzie obowiązywać od momentu publikacji.
W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy prawa polskiego. Biorąc udział w Konkursie Uczestnik wyraża zgodę na zastosowanie się do niniejszego Regulaminu.
Decyzja Organizatora w przedmiocie reklamacji jest ostateczna i wiążąca.