Regulamin Wielkie Opolskie Dyktando 2017

1. Organizatorzy
Wielkie Opolskie Dyktando 2017 odbywa się w ramach Festiwalu Książki 2017. Organizatorami są Drukarnia Opolgraf oraz Fundacja Fabryka Inspiracji PL.

2. Zasady uczestnictwa.
Zgłoszenia udziału mogą dokonywać osoby, które ukończyły gimnazjum. Wystarczy wypełnić formularz dostępny na stronie www.festiwalksiazki.pl

3. Jury
a) Nad organizacją i przebiegiem dyktanda czuwa Jury.
b) Członkowie Jury zajmują się w szczególności przygotowaniem tekstu dyktanda, prawidłowym przebiegiem Dyktanda 2017, ogłaszaniem listy nagrodzonych, interpretacją postanowień niniejszego Regulaminu oraz rozstrzyganiem związanych z przebiegiem Dyktanda 2016 sporów.
c) Jury może podjąć decyzję o wykluczeniu z Dyktanda 2017 uczestnika, który naruszył postanowienia niniejszego Regulaminu.
d) Jury zobowiązane jest do zachowania bezstronności podczas oceny poszczególnych prac.

4. Przebieg konkursu
a) Konkurs odbędzie się w 3 czerwca w Filharmonii Opolskiej o godzinie 12:00
b) Wszyscy uczestnicy Dyktanda 2017 powinni przybyć nie później niż 15 min przed rozpoczęciem zmagań konkursowych wraz z wydrukowanym zgłoszeniem. Zgłoszenie można pokazać również na nośniku elektronicznym.
c) Uczestnicy przed wejściem na salę muszą potwierdzić swój udział w Dyktandzie podpisując listę. Na liście należy wpisać wygenerowany numer zamiast imienia i nazwiska.
d) Podczas pisania tekstu dyktanda uczestnikom nie wolno korzystać z żadnych pomocy naukowych, porozumiewać się między sobą, opuszczać sali przed zebraniem prac, korzystać z wszelkich urządzeń elektronicznych (telefonów komórkowych, notesów, laptopów itp.), słowników.
e) Nie wolno dyktowanego tekstu pisać wersalikami, czyli wielkimi literami drukowanymi.
f) Nie wolno dyktowanego tekstu pisać przez kalkę lub kopiować w inny sposób.
g) Ocenie podlegać będzie zarówno poprawność ortograficzna, jak i interpunkcyjna.
h) Wszelkie nieczytelne i niejednoznaczne zapisy wyrazów, grup wyrazowych i znaków interpunkcyjnych będą interpretowane na niekorzyść piszącego. Ewentualne poprawki należy nanieść przez skreślenie wyrazu błędnego i napisanie powyżej wersji poprawnej. Skreślenia muszą być wyraźnie zaznaczone. Również w poprawkach nie wolno używać wersalików, czyli wielkich liter drukowanych.
i) Dyktanda zostaną sprawdzone tego samego dnia.
j) Zwycięży uczestnik, który popełni najmniej błędów.
k) Dyktando jest anonimowe. Uczestnicy podpisują się jedynie wygenerowanym numerem.
l) Udział w dyktandzie jest bezpłatny.
ł) Każdy uczestnik powinien mieć ze sobą długopis.
m) Uczestnicy otrzymają oznakowane kartki, na których będą wpisywali treść dyktanda.

5. Nagrody
a) Nagroda zostanie przyznana zwycięzcy tego samego dnia.
b) Zwycięzca Wielkiego Opolskiego Dyktanda 2017 otrzyma grawerowane pióro, tytuł Mistrza Ortografii, nagordy książkowe oraz nagrodę niespodziankę.
c) Jury wyłoni i nagrodzi dwóch Wicemistrzów.
d) Wszyscy uczestnicy otrzymają dyplom potwierdzający udział w dyktandzie.

6. Postanowienia końcowe
a) Udział w konkursie jest dobrowolny i oznacza przyjęcie w pełni postanowień niniejszego Regulaminu.
b) Organizatorzy zastrzegają sobie prawo (jeśli okoliczności będą tego wymagać) do skrócenia, przedłużenia, unieważnienia konkursu.
c) Uczestnicy nierespektujący zasad określonych w niniejszym Regulaminie zostaną wykluczeni z udziału w konkursie. W trakcie konkursu decyzję o wykluczeniu podejmować będą osoby pilnujące przestrzegania przez piszących dyktando postanowień Regulaminu.
e) Niniejszy Regulamin dostępny jest na stronie internetowej www.festiwalksiazki.pl
f) Realizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w Regulaminie. Ewentualne zmiany Regulaminu będą ogłaszane na stronie internetowej www.festiwalksiazki.pl
g) Sytuacje nieobjęte niniejszym regulaminem rozstrzyga Realizator lub Jury Dyktanda 2017.