REGULAMIN WIELKIE I MAŁE OPOLSKIE DYKTANDO 2018

1. Organizatorzy
Wielkie Opolskie Dyktando 2018 odbywa się w ramach Festiwalu Książki 2018. Organizatorami jest Fundacja Fabryka Inspiracji PL.

2. Zasady uczestnictwa.

1. W Wielkim Opolskim Dyktandzie udział mogą wziąć dorosłe osoby, które poprawnie zarejestrowały się poprzez formularz na stronie www.festiwalksiazki.pl, oraz osoby niepełnoletnie, uczniowie w wieku 16 – 19 lat, którzy poprawnie wypełnili formularz rejestracyjny, przy czym osoby niepełnoletnie biorą udział w wydarzeniu za zgodą opiekuna.
2. W Małym Opolskim Dyktandzie przeznaczonym dla dzieci i młodzieży w wieku szkolnym mogą wziąć udział uczniowie niepełnoletni za zgodą rodzica, o ile poprawnie zarejestrowali się poprzez formularz na stronie www.festiwalksiazki.pl
3. W Małym Opolskim Dyktandzie wyróżnione są dwie kategorie wiekowe: 10 – 12 oraz 13 – 15 r.ż.
4. W Wielkim Opolskim Dyktandzie wyróżnione są dwie kategorie wiekowe: 16 – 19 lat oraz powyżej 19 r.ż.
5. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia limitu przyjmowanych zgłoszeń uczestnictwa w wypadku, gdyby liczba zgłoszeń przekroczyła możliwości organizacyjne gospodarza dyktanda.
6. Warunkiem uczestnictwa jest wypełnienie formularza rejestracyjnego w formie elektronicznej znajdującego się na stronie internetowej festiwalksiazki.pl
7. Zamknięcie dostępu do formularza następuje po wypełnieniu limitu miejsc. Organizator zastrzega sobie prawo do stworzenia listy rezerwowej i uzupełnienia limitu miejsc, o czym uczestnicy będą informowani. W przypadku wolnych miejsc będzie istniała możliwość dopisania się w dniu wydarzenia.
8. Wszelkie pytania należy kierować poprzez formularz kontaktowy na stronie lub pod adresem dyktandoopole@gmail.com
9. Uczestnicy wypełniający formularz zgłoszenia tym samym wyrażają zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez organizatora zgodnie z ustawą z 29 sierpnia 1997 o ochronie danych osobowych (Dz.U. Nr 133 poz. 883), w zakresie związanym z przeprowadzeniem dyktanda.
10. Uczestnicy niepełnoletni stawiają się na dyktando w obecności rodzica lub opiekuna.
11. Osoby nagrodzone w dyktandzie są zobowiązane do podpisania protokołu odebrania nagrody. W przypadku osób niepełnoletnich zobowiązani są do tego opiekunowie.

3. Jury

a) Nad organizacją i przebiegiem dyktanda czuwa Jury.
b) Członkowie Jury zajmują się w szczególności przygotowaniem tekstu dyktanda, prawidłowym przebiegiem Dyktanda 2018, sprawdzenie dyktand, ogłaszaniem listy nagrodzonych, interpretacją postanowień niniejszego Regulaminu oraz rozstrzyganiem związanych z przebiegiem Dyktanda 2018.
c) Jury może podjąć decyzję o wykluczeniu z Dyktanda 2018 uczestnika, który naruszył postanowienia niniejszego Regulaminu.
d) Jury zobowiązane jest do zachowania bezstronności podczas oceny poszczególnych prac.
4. Jury zastrzega sobie prawo do wprowadzenia limitu błędów, które będą określały dane kategorie wiekowe, do którego sprawdzane będą prace uczestników. Jury zastrzega sobie prawo do ustalenia liczby błędów jako kryterium rozróżnienia poszczególnych kategorii wiekowych uczestników dyktanda.

4. Przebieg konkursu

a) Konkurs odbędzie się w 16 czerwca w Filharmonii Opolskiej. Małe Opolskie Dyktando rozpocznie się o godzinie 10:30, natomiast Wielkie Opolskie Dyktando o godzinie 12:30.
b) Wszyscy uczestnicy Dyktanda 2018 powinni przybyć nie później niż 15 min przed rozpoczęciem zmagań konkursowych. z wydrukowanym zgłoszeniem, Zgłoszenie można pokazać również na nośniku elektronicznym.
c) Uczestnicy przed wejściem na salę muszą potwierdzić swój udział w Dyktandzie podpisując listę. Na liście należy wpisać wygenerowany numer zamiast imienia i nazwiska.
d) Podczas pisania tekstu dyktanda uczestnikom nie wolno korzystać z żadnych pomocy naukowych, porozumiewać się między sobą, opuszczać sali przed zebraniem prac, korzystać z wszelkich urządzeń elektronicznych (telefonów komórkowych, notesów, laptopów itp.), słowników.
e) Nie wolno dyktowanego tekstu pisać wersalikami, czyli wielkimi literami drukowanymi.
f) Nie wolno dyktowanego tekstu pisać przez kalkę lub kopiować w inny sposób.
g) Ocenie podlegać będzie zarówno poprawność ortograficzna, jak i interpunkcyjna.
h) Wszelkie nieczytelne i niejednoznaczne zapisy wyrazów, grup wyrazowych i znaków interpunkcyjnych będą interpretowane na niekorzyść piszącego. Ewentualne poprawki należy nanieść przez skreślenie wyrazu błędnego i napisanie powyżej wersji poprawnej. Skreślenia muszą być wyraźnie zaznaczone. Również w poprawkach nie wolno używać wersalików, czyli wielkich liter drukowanych.
1. Dyktando jest przeprowadzane w dwóch kategoriach – dla dorosłych Wielkie Opolskie Dyktando oraz dla dzieci – Małe Opolskie Dyktando
2. Tekst dyktanda jest przygotowywany osobno – dla obu kategorii
5. Przed rozpoczęciem właściwej części konkursu tekst dyktanda zostanie przeczytany w całości.
6. Kolejne zdania będą odczytywane w całości, a następnie dyktowane będą fragmenty tekstu (każdy fragment zostanie odczytany dwa razy).
7. Po zakończeniu dyktowania tekst dyktanda zostanie raz jeszcze odczytany w całości.

8. W przypadku wątpliwości głos decydujący ma przewodnicząca/y Jury
a) Dyktanda zostaną sprawdzone tego samego dnia.
j) Zwycięży uczestnik, który popełni najmniej błędów. W przypadku osiągnięcia takiej samej liczby punktów, Jury podejmuje ostateczną decyzję na podstawie liczby błędów interpunkcyjnych i błędów ortograficznych.
k) Dyktando jest anonimowe. Uczestnicy podpisują się jedynie wygenerowanym numerem.
l) Udział w dyktandzie jest bezpłatny.
ł) Każdy uczestnik powinien mieć ze sobą długopis.
m) Uczestnicy otrzymają oznakowane kartki, na których będą wpisywali treść dyktanda.

5. Nagrody

a) Nagroda zostanie przyznana zwycięzcy tego samego dnia.
b) Zwycięzca Wielkiego Opolskiego Dyktanda 2018 otrzyma grawerowane pióro, tytuł Mistrza Ortografii, nagrody książkowe. Analogicznie w Małym Opolskim Dyktandzie zwycięzca otrzyma wygrawerowane pióro/długopis oraz tytuł mistrza i nagrody książkowe. Zwycięzca zostanie wyłoniony z każdej kategorii wiekowej.
c) Jury wyłoni i nagrodzi dwóch Wicemistrzów z każdej kategorii.

6. Postanowienia końcowe

a) Udział w konkursie jest dobrowolny i oznacza przyjęcie w pełni postanowień niniejszego Regulaminu.
b) Organizatorzy zastrzegają sobie prawo (jeśli okoliczności będą tego wymagać) do skrócenia, przedłużenia lub unieważnienia konkursu.
c) Uczestnicy nierespektujący zasad określonych w niniejszym Regulaminie zostaną wykluczeni z udziału w konkursie. W trakcie konkursu decyzję o wykluczeniu podejmować będą osoby pilnujące przestrzegania przez piszących dyktando postanowień Regulaminu.
e) Niniejszy Regulamin dostępny jest na stronie internetowej www.festiwalksiazki.pl
f) Realizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w Regulaminie. Ewentualne zmiany Regulaminu będą ogłaszane na stronie internetowej www.festiwalksiazki.pl
g) Sytuacje nieobjęte niniejszym regulaminem rozstrzyga Realizator lub Jury Dyktanda 2018.