REGULAMIN WIELKIEGO I MAŁEGO OPOLSKIEGO DYKTANDA 2018

1. Organizatorzy

Wielkie Opolskie Dyktando 2018 odbywa się w ramach Festiwalu Książki 2018. Organizatorami jest Fundacja Fabryka Inspiracji PL.

2. Zasady uczestnictwa.

1. W Wielkim Opolskim Dyktandzie udział mogą wziąć dorosłe osoby, które poprawnie zarejestrowały się poprzez formularz na stronie www.festiwalksiazki.pl, oraz osoby niepełnoletnie, uczniowie w wieku 16 – 19 lat, którzy poprawnie wypełnili formularz rejestracyjny, przy czym osoby niepełnoletnie biorą udział w wydarzeniu za zgodą opiekuna.
2. W Małym Opolskim Dyktandzie przeznaczonym dla dzieci i młodzieży w wieku szkolnym mogą wziąć udział uczniowie niepełnoletni za zgodą rodzica, o ile poprawnie zarejestrowali się poprzez formularz na stronie www.festiwalksiazki.pl
3.W Wielkim Opolskim Dyktandzie mogą uczestniczyć osoby dorosłe oraz uczniowie w przedziale wiekowym od 15 do 19 lat, przy czym udział osób niepełnoletnich wymaga uzyskania przez te osoby uprzedniej zgody opiekuna prawnego, w tym zgody na przetwarzanie danych osobowych. Zgoda będzie podpisana przy rejestracji od godz. 9:00 – 10:00 dniu dyktanda – 16 czerwca.

4.W Małym Opolskim Dyktandzie dedykowanym dzieciom oraz młodzieży mogą wziąć udział uczniowie w wieku od 10 do 15 lat, pod warunkiem uprzedniego uzyskania przez te osoby zgody na udział oraz przetwarzanie danych osobowych wyrażonej przez opiekuna. Zgoda będzie podpisana przy rejestracji od godz. 9:00 – 10:00 dniu dyktanda – 16 czerwca.
5.W Małym Opolskim Dyktandzie wyróżnia się dwie kategorie wiekowe: 10 – 12 oraz 13 – 15 r.ż.
6.W Wielkim Opolskim Dyktandzie wyróżnia się dwie kategorie wiekowe: 15 – 19 lat oraz powyżej 19 r.ż.
7. Uczestnik wypełnia formularz na stronie internetowej, następnie ma pocztę dostaje wiadomość zwrotną z wygenerowanym kodem. W dniu dyktanda uczestnik stawią się z tym kodem oraz w przypadku uczestnika niepełnoletniego dodatkowo ze zgodą opiekuna prawnego na udział w dyktandzie.
8.Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia limitu przyjmowanych zgłoszeń uczestnictwa w wypadku, gdyby liczba zgłoszeń przekroczyła możliwości organizacyjne gospodarza dyktanda.
9.Zamknięcie formularza następuje po wypełnieniu ustalonego przez Organizatora limitu miejsc. Organizator zastrzega sobie prawo do stworzenia listy rezerwowej i uzupełnienia limitu miejsc, o czym uczestnicy zostaną poinformowani. W przypadku zaistnienia wolnych miejsc będzie istniała możliwość dopisania się w dniu wydarzenia.
10.Wszelkie pytania związane z uczestnictwem w Dyktandzie można kierować za pośrednictwem formularza kontaktowego znajdującego się na stronie www.festiwalksiazki.pl lub pod adresem dyktandoopole@gmail.com
11.Osoby nagrodzone w Dyktandzie są zobowiązane do podpisania protokołu odebrania nagrody po okazaniu dokumentu tożsamości. W przypadku osób niepełnoletnich do odbioru nagrody oraz podpisania stosownego protokołu obowiązani są prawni opiekunowie.

3. Jury

1. Nad organizacją i przebiegiem dyktanda czuwa Jury.
2. Członkowie Jury zajmują się w szczególności przygotowaniem tekstu dyktanda, prawidłowym przebiegiem Dyktanda 2018, sprawdzenie dyktand, ogłaszaniem listy nagrodzonych, interpretacją postanowień niniejszego Regulaminu oraz rozstrzyganiem związanych z przebiegiem Dyktanda 2018.
3. Jury może podjąć decyzję o wykluczeniu z Dyktanda 2018 uczestnika, który naruszył postanowienia niniejszego Regulaminu.
4. Jury zobowiązane jest do zachowania bezstronności podczas oceny poszczególnych prac.
5. Jury zastrzega sobie prawo do wprowadzenia limitu błędów, które będą określały dane kategorie wiekowe, do którego sprawdzane będą prace uczestników. Jury zastrzega sobie prawo do ustalenia liczby błędów jako kryterium rozróżnienia poszczególnych kategorii wiekowych uczestników dyktanda.

4. Przebieg konkursu

1. Konkurs odbędzie się w 16 czerwca w Filharmonii Opolskiej. Małe Opolskie Dyktando rozpocznie się o godzinie 10:30, natomiast Wielkie Opolskie Dyktando o godzinie 12:30.
2. Wszyscy uczestnicy Dyktanda 2018 powinni przybyć nie później niż 15 min przed rozpoczęciem zmagań konkursowych. z wydrukowanym zgłoszeniem, oraz w przypadku osób niepełnoletnich oraz zgodą rodzica na udział i przetwarzanie danych.
Zgłoszenie można pokazać również na nośniku elektronicznym.

3. Uczestnicy przed wejściem na salę muszą potwierdzić swój udział w Dyktandzie podpisując listę. Na liście należy wpisać wygenerowany numer uczestnika zamiast imienia i nazwiska.
4. Podczas pisania tekstu dyktanda uczestnikom nie wolno korzystać z żadnych pomocy naukowych, porozumiewać się między sobą, opuszczać sali przed zebraniem prac, korzystać z wszelkich urządzeń elektronicznych (telefonów komórkowych, notesów, laptopów itp.), słowników.
5. Nie wolno dyktowanego tekstu pisać wersalikami, czyli wielkimi literami drukowanymi.
6. Nie wolno dyktowanego tekstu pisać przez kalkę lub kopiować w inny sposób.
7. Ocenie podlegać będzie zarówno poprawność ortograficzna, jak i interpunkcyjna.
8. Wszelkie nieczytelne i niejednoznaczne zapisy wyrazów, grup wyrazowych i znaków interpunkcyjnych będą interpretowane na niekorzyść piszącego. Ewentualne poprawki należy nanieść przez skreślenie wyrazu błędnego i napisanie powyżej wersji poprawnej. Skreślenia muszą być wyraźnie zaznaczone. Również w poprawkach nie wolno używać wersalików, czyli wielkich liter drukowanych.

9. Tekst dyktanda zostanie przygotowywany dla każdej kategorii z osobna.

10. Przed rozpoczęciem właściwej części konkursu tekst dyktanda zostanie uczestnikom odczytany w całości.

11. Następnie odczytywane będą i dyktowane kolejno poszczególne zdania tekstu, przy czym każdy tego typu fragment zostanie odczytany dwa razy.

12. Po zakończeniu dyktowania tekst dyktanda zostanie raz jeszcze odczytany w całości.

13. W przypadku wątpliwości głos decydujący ma przewodnicząca/y Jury
14 Dyktanda zostaną sprawdzone tego samego dnia.

15. Zwycięży uczestnik, który popełni najmniej błędów. W przypadku osiągnięcia takiej samej liczby punktów, Jury podejmuje ostateczną decyzję na podstawie liczby błędów interpunkcyjnych i błędów ortograficznych.

16. Dyktando jest anonimowe. Uczestnicy podpisują się jedynie wygenerowanym

numerem.

17. Udział w dyktandzie jest bezpłatny.

18. Każdy uczestnik powinien mieć ze sobą długopis.

19. Uczestnicy przez rozpoczęciem konkursu otrzymają od Organizatora oznakowane kartki, na których będą wpisywali treść dyktanda.

5. Nagrody

1. Nagroda zostanie przyznana zwycięzcy tego samego dnia.
2. Zwycięzca Wielkiego Opolskiego Dyktanda 2018 otrzyma grawerowane pióro, tytuł Mistrza Ortografii, nagrody książkowe. Analogicznie w Małym Opolskim Dyktandzie zwycięzca otrzyma wygrawerowane pióro/długopis oraz tytuł mistrza i nagrody książkowe. Zwycięzca zostanie wyłoniony z każdej kategorii wiekowej.
3. Jury wyłoni i nagrodzi dwóch Wicemistrzów z każdej kategorii.

4. Każde dziecko uczestniczące w Małym Dyktandzie otrzyma upominek, niespodziankę oraz dyplom uczestnictwa, natomiast opiekun podziękowanie.

6. Ochrona danych osobowych:

1. Administratorem danych osobowych zbieranych od uczestników i zwycięzcy jest

Fundacja Fabryka Inspiracji.pl z siedzibą w Opolu, przy ul. Niedziałkowskiego 8-12, 45-085 Opole. Przetwarzanie danych osobowych odbywać się będzie na zasadach przewidzianych w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
2. Dane osobowe uczestników i zwycięzców będą przetwarzane w celu organizacji i przeprowadzenia konkursu, a także w celach marketingowych oraz w celu przesyłania informacji handlowej drogą elektroniczną.
3. Dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, tj. na podstawie zgody uczestników, a w przypadku osób niepełnoletnich na podstawie zgody opiekunów prawnych. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, ale jest niezbędne do udziału w konkursie.
5. Osobie, która udzieliła zgody na przetwarzanie danych osobowych przysługuje prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. W celu skorzystania z prawa do cofnięcia zgody należy skontaktować się z przedstawicielem Administratora dostępnym pod adresem e-mail dyktandoopole@gmail.com
6. Uczestnikom konkursu, którzy podają dane osobowe przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz przysługuje prawo do sprostowania danych, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych oraz przenoszenia danych. W celu skorzystania z przysługujących praw należy skontaktować się z przedstawicielem Administratora dostępnym pod adresem e-mail dyktandoopole@gmail.com
7. Organizator będzie zbierał od uczestników następujące dane:

a) imię i nazwisko, a w przypadku osób niepełnoletnich także imię i nazwisko opiekuna prawnego,

b) adres e-mail,

c) numer telefonu,

d) uczelnia/ szkoła w przypadku osób uczących się/ zawód
8. Uczestnikom konkursu przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO).

9. Uczestnik konkursu zezwala na wykorzystanie jego imienia i nazwiska w celu informowania (także w mediach) o wynikach konkursu.
10. Organizator oświadcza, iż dane uczestników konkursu nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą poddawane profilowaniu.

11.Dane uczestników konkursu będą przechowywane do zakończenia Festiwalu Książki 2018
12.Organizator stosuje środki techniczne i organizacyjne mające na celu należyte, odpowiednie do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną zabezpieczenia powierzonych danych osobowych.

8. Postanowienia końcowe:
1. Udział w konkursie jest dobrowolny i oznacza przyjęcie w pełni postanowień niniejszego Regulaminu.
2. Każdy z uczestników konkursu wyraża zgodę na bezpłatne zarejestrowanie w czasie konkursu oraz utrwalenie na wszelkich nośnikach jego wizerunku i danych w materiałach wydawanych i rozpowszechnianych publicznie i niepublicznie, w każdej formie i technice, w nieograniczonym czasem i przestrzenią polu eksploatacji. Materiały te będą służyć pośrednio lub bezpośrednio promocji konkursu.
3. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo (jeśli okoliczności będą tego wymagać) do skrócenia, przedłużenia lub unieważnienia konkursu.
4. Uczestnicy nierespektujący zasad określonych w niniejszym Regulaminie zostaną wykluczeni z udziału w konkursie. W trakcie konkursu decyzję o wykluczeniu podejmować będą osoby pilnujące przestrzegania przez piszących dyktando postanowień Regulaminu.
5. Niniejszy Regulamin dostępny jest na stronie internetowej www.festiwalksiazki.pl
6. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w Regulaminie. Ewentualne zmiany Regulaminu będą ogłaszane na stronie internetowej www.festiwalksiazki.pl
7. Sytuacje nieobjęte niniejszym regulaminem rozstrzyga Organizator lub Jury Dyktanda 2018.